Vnitřní řád jídelny SIGREST spol. s r.o.

Údaje o společnosti

SIGREST spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Jana Sigmunda 313, 783 49, Lutín

IČO: 25856456

DIČ: CZ25856456

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22505

Zastoupená: Mgr. Jitkou Vévodovou, jednatelkou společnosti

Kontakty

Mgr. Jitka Vévodová, jednatelka společnosti
tel.: 585 652 643
mobil: 606 775 649
e-mail: j.vevodova@sigma.cz

Lenka Hrabalová, vedoucí provozu teplé kuchyně   
tel.: 585 652 642
mobil: 602 510 064
e-mail l.hrabalova@sigma.cz

Teplá kuchyň, tel.: 585 652 644
Studená kuchyň, tel.: 585 652 646
Kantýna, tel.: 585 652 651

Poslání společnosti

Společnost SIGREST spol. s r.o. zajišťuje stravování zaměstnancům společností SPL Holding a.s. a ostatním zaměstnancům firem podnikajících v průmyslovém areálu Sigma Lutín jakožto také zaměstnancům a studentům Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín a občanům obce Lutína a okolí.

Pravidla závodní jídelny

Závodní jídelna poskytuje stravování strávníkům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně.

 • Strávníci, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chránění
  před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením
  a zanedbáváním.
 • Strávníci mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. 
 • Zaměstnanci jídelny budou dbát na to, aby při poskytování stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
 • Povinností zaměstnanců jídelny je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků.
 • Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému.
 •  K odložení osobních věcí (oděv, tašky apod.) slouží věšáky umístěné v jídelně
 • Za odložené osobní věci jídelna neručí!

Výdej obědů

Výdejní doba obědu je od 11,00 do 12,30 hodin

Strávníkům je zakázáno vynášet jakékoli nádobí, s výjimkou vlastních jídlonosičů, z prostor jídelny. Vlastní nádobí na výdej obědů do jídlonosičů musí být čisté

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

Placení stravného, platební podmínky

 • Hotově nebo kartou v pokladně společnosti SIGREST spol. s r.o.
 • Platební bránou ComGate po přihlášení ke svému účtu na sigma.nasejidelna.cz
 • Platební podmínky a související informace:
 • Kredit je suma minulých plateb ponížená o sumu objednávek.
  • Strávník může objednávat jídla jen do výše Kreditu.
  • Platí se hotově nebo kartou v pokladně provozovatele.
  • Po přihlášení ke svému účtu na webové adrese sigma.nasejidelna.cz lze platit platební bránou ComGate
  • Strávníkovi se při platbě platební bránou ComGate navýší Kredit ihned v plné výši. Provozovateli se tato částka připisuje sumárně za celý den převodem. Suma je ponížená o Provizi za provoz brány (cca 1%).
  • Z toho důvodu není vhodné používat Kredit jako bankovní účet a převést tam třeba 1 000 000 Kč. Pokud byste to udělali a chtěli částku 1 000 000 Kč vrátit na pokladně, tak pokladna nebude mít částku v hotovosti a bude se bránit čisté ztrátě ve výši cca 1000 Kč (1%).
  • Vratka zůstatku Kreditu plateb realizovaných přes platební bránu může být proto ponížena o Provizi.
  • Vratka platby v hotovosti není tímto omezením postižena.
  • Provozovatele lze požádat o ruční převod Kreditu jinému strávníkovi a s tímto strávníkem se můžete domluvit na vyrovnání z ruky do ruky nebo jiným způsobem.

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – SIGREST spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, 783 49, Lutín v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. 

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 585 652 643, 606 775 649 nebo na e-mailu: j.vevodova@sigma.cz

Objednávky obědů

Jídelna vaří v pracovní dny, pondělí až pátek 3 druhy obědů. Každý druh oběda sestává z polévky, hlavního jídla a nápoje.

Objednává se vždy nejpozději den dopředu do 13,00 hodin. 

Možnosti objednávání stravy:

 • přímo v prostorách jídelny
 • prostřednictvím portálu sigma.nasejidelna.cz nebo v mobilní aplikaci iCanteen (přihlašovací údaje strávník získá v kanceláři jídelny).

Odhlášky ze stravování

Časový limit pro rušení objednávek na následující den je 13,00 hodin.

Pro odhlašování již objednaného jídla slouží portál sigma.nasejidelna.cz nebo mobilní aplikace iCanteen.

Po vypršení časového limitu pro rušení objednávek na následující den má strávník možnost vložit objednaný oběd přes portál Do burzy. Burza funguje do 9,00 hodin dne, na který byl oběd objednán.

Stravovací čip

Výdej obědů v jídelně je prostřednictví čipu. Všichni zaměstnanci společností a firem podnikajících v průmyslovém areálu Sigma obdrželi čip od svého zaměstnavatele. Studenti a zaměstnanci Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín obdrželi čip od vedení školy.

Cizí strávník si může zálohově zakoupit čip v pokladně při zahájení stravování za cenu 50,- Kč. 

Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit náhradní čip opět za cenu 50,- Kč.

 • Ztrátu čipu je povinen strávník nahlásit neprodleně v kanceláři jídelny i vydavatele (zaměstnavatel, škola), aby nedošlo k jeho zneužití jinou osobou. Jídelna neručí za případné finanční škody vzniklé pozdním nahlášením o ztrátě čipu.
 • Svůj čip nikomu nepůjčujte!!!
 • Pokud strávník zapomene čip, je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo
  u výdejního okénka.
 • V případě ztráty čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový.

Stav konta – kredit

Je možné zjistit osobně v pokladně (v době výše uvedených úředních hodin), přímo na jídelně u objednávkového boxu nebo prostřednictvím portálu sigma.nasejidelna.cz nebo mobilní aplikaci iCanteen.

Ukončení stravování a vyúčtování konta

Strávník, který se rozhodl, že se již nebude stravovat, může požádat o vyrovnání konta.

Strávníci mají tyto možnosti:

 • Převést zůstatek na uvedený bankovní účet uvedený na svém účtu.
 • Vyzvednout zůstatek v hotovosti v pokladně – viz výše uvedené Platební podmínky

Jídelní lístek

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách v jídelně, jednotlivých výdejnách, dále
na internetových stránkách a objednávkových terminálech.
Změna jídelního lístku je vyhrazena!

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., s účinností dnem 1.září 2021.

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy.  Jídlo nutričně vyvážené je v jídelníčku označeno písmenem S.
 

Dotazy, stížnosti, připomínky

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu jídelny řeší vedoucí provozu teplé kuchyně. Připomínky mohou být podány osobně nebo, telefonicky (602 510 064, 58 565 2642) nebo elektronickou cestou (e-mail: l.hrabalova@sigma.cz).

Škody na majetku jídelny

Strávníci odpovídají za škody způsobené na majetku jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které v jídelně způsobili, zaměstnancům jídelny. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.   

Úmyslně způsobenou škodu je strávník povinen uhradit.

Závěrečná ustanovení 

S vnitřním řádem jídelny jsou strávníci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu jídelny, na jednotlivých zavážených výdejních místech a na webových stránkách jídelny. 

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu jídelny“.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2021.

V Lutíně

Mgr. Jitka Vévodová